Bulevar revolucije 2 Podgorica

f logo

Projekti u toku

OBAVJEŠTENJE o sazivanju XXIV vanredne Skupštine akcionara Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD - Ponovljeno

Na osnovu člana 135, 136 i 151 Zakona o privrednim društvima (“Službeni list Crne Gore” broj 65/20) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar revolucije broj 2, br. 1207/2 od 28.12.2021. godine, saziva se 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XXIV vanredne Skupštine akcionara

Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD


Vanredna Skupština akcionara 
Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar revolucije broj 2, zakazana je za dan 28.01.2022. godine u Podgorici, u prostorijama Društva, sa početkom u 18:00 časova, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

  1. Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;
  2. Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;

Materijal za vanrednu Skupštinu akcionara Društva sa predlogom odluke i obrascem punomoćja i glasačkog listića, biće na raspolaganju akcionarima Društva 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara u sjedištu Društva, Bulevar Revolucije broj 2, svakog radnog dana od 08,00 – 16,00 časova.

Kvorum za Skupštinu akcionara Društva čine akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluka po predlogu iz tačke 1. i 2. dnevnog reda donosi se većinom prisutnih ili zastupanih akcionara.

Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji po tzv. kumulativnom principu dobiju najveći broj glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.


Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine do 14,00 časova.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon br. +382 67 265 522.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                                                                   Prof. dr Neda Ivović s.r.

Dokumentacija za preuzimanje:

  1. Obavještenje o sazivanju vanredne skupštine 29-12-2021
  2. GLASAČKI LISTIĆ ZA XXIV VANREDNU SKUPSTINU AKCIONARA RZUP-A
  3. PUNOMOĆJE-XXIV vanredna Skupstina akcionara RZUP-a

 


  13  jan  2022 ,

logo2

RZUP - najstarija planersko-projektantska institucija u Crnoj Gori, osnovana je još 1946. godine

 

Kontakt

Bulevar revolucije 2 Podgorica,
Tel: +382 20 407 855
Fax: +382 20 407 894
Email: office@rzup.me

fb  google plus logo  twitter  linkedin icon  Email2