Bulevar revolucije 2 Podgorica

f logo

Projekti u toku

OBAVJEŠTENJE o sazivanju XXV redovne Skupštine akcionara Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD

Na osnovu člana 135, 136 Zakona o privrednim društvima (“Službeni list Crne Gore” broj 65/20 i 142/21) člana 37 stav 1 Statuta Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD, iz aprila 2021.godine i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne Skupštine akcionara Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar revolucije broj 2, br. 371/2 od 20.05.2022. godine, objavljuje se sljedeće

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XXV redovne Skupštine akcionara

Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD


Redovna godišnja Skupština akcionara Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar revolucije broj 2, zakazana je za dan 30.06.2022. godine u Podgorici, u prostorijama Društva, sa početkom u 18:00 časova, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

  1. Odluka o usvajanju Finansijskih iskaza Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD za 2021. godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnjeg revizora;
  2. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD za 2021. godinu;
  3. Odluka o izboru revizora za 2022.godinu;
  4. Tekuća pitanja;

Materijal za redovnu Skupštinu akcionara Društva sa predlogom odluke i obrascem punomoćja i glasačkog listića, biće na raspolaganju akcionarima Društva 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara u sjedištu Društva, Bulevar Revolucije broj 2, svakog radnog dana od 08,00 – 16,00 časova.

Kvorum za Skupštinu akcionara Društva čine akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluka po predlogu iz tačke 1. i 2. i 3. dnevnog reda donosi se većinom prisutnih ili zastupanih akcionara.

Revizor Društva bira se između kandidata koje predlože kvalifikovani akcionari (tačka 3).


Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine do 14,00 časova.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon br. +382 67 265 522.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                  Oliver Marković

 

 


  26  maj  2022 ,

logo2

RZUP - najstarija planersko-projektantska institucija u Crnoj Gori, osnovana je još 1946. godine

 

Kontakt

Bulevar revolucije 2 Podgorica,
Tel: +382 20 407 855
Fax: +382 20 407 894
Email: office@rzup.me

fb  google plus logo  twitter  linkedin icon  Email2