Bulevar revolucije 2 Podgorica

f logo

Projekti u toku

OBAVJEŠTENJE o sazivanju XXVII redovne skupštine akcionara Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD - Ponovljeno

Na osnovu člana 135 i 136 Zakona o privrednim društvima (“Službeni list Crne Gore” broj 65/20 i 146/21) (u daljem tekstu: Zakon), člana 37 stav 1 Statuta privrednog društva “Republički zavod za urbanizam i projektovanje“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), iz aprila 2021. godine i Odluke Odbora direktora o sazivanju XXVII Redovne godišnje Skupštine akcionara privrednog društva “Republički zavod za urbanizam i projektovanje“ AD Podgorica, br. 308/2 od 29. maja 2023. godine, objavljuje se sljedeće:

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XXVII Redovne godišnje skupštine akcionara

privrednog društva “Republički zavod za urbanizam i projektovanje AD Podgorica


Redovna godišnja Skupština akcionara privrednog društva “Republički zavod za urbanizam i projektovanje” AD Podgorica zakazana je za 30. jun 2023. godine i održaće se u sjedištu Društva u Podgorici, Bulevar revolucije broj 2, sa početkom u 18:00 časova, sa sljedećim:

 

DNEVNIM REDOM

 

    1. Odluka o usvajanju Finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnjeg revizora;

    2. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu;

    3. Odluka o izboru revizora za 2023.godinu;

    4. Tekuća pitanja;

 

Materijal za Redovnu godišnju Skupštinu akcionara Društva sa predlogom odluke i obrascem punomoćja i glasačkog listića, biće na raspolaganju akcionarima Društva 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara u sjedištu Društva, Bulevar Revolucije broj 2, svakog radnog dana od 08,00 – 16,00 časova.

Kvorum za Skupštinu akcionara Društva čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluka o predlogu iz tačke 1, 2 i 3 Dnevnog reda donosi se većinom prisutnih ili zastupljenih akcionara.

Revizor Društva bira se između kandidata koje predlože kvalifikovani akcionari (tačka 3).


Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine do 14,00 časova.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon br. +382 67 265 522.

Odbor Direktora
Predsjednik,

Željko Tarailo

 

Dokumentacija za preuzimanje:

 1. Obavještenje o sazivanju redovne skupštine
 2. GLASAČKI LISTIĆ ZA XXVII REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA RZUP-A
 3. PUNOMOĆJE-XXVII Skupstina akcionara RZUP-a

  15  jun  2023 ,

logo2

RZUP - najstarija planersko-projektantska institucija u Crnoj Gori, osnovana je još 1946. godine

 

Kontakt

Bulevar revolucije 2 Podgorica,
Tel: +382 20 407 855
Fax: +382 20 407 894
Email: office@rzup.me

fb  google plus logo  twitter  linkedin icon  Email2