Bulevar revolucije 2 Podgorica

f logo

Projekti u toku

OBAVJEŠTENJE o sazivanju XXVIII vanredne sjednice Skupštine akcionara RZUP AD ponovljeno

Na osnovu čl. 149 st. 1 tač. 6, čl. 151 st. 1 u vezi sa čl. 135 i 136 Zakona o privrednim društvima (“Službeni list Crne Gore” broj 65/20 i 146/21) (u daljem tekstu: Zakon), člana 37 stav 1 i 4, čl. 38 i čl. 39 Statuta privrednog društva “Republički zavod za urbanizam i projektovanje“ AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) od 06.04.2021. godine i Odluke Odbora direktora o sazivanju XXVIII vanredne sjednice Skupštine akcionara privrednog društva “Republički zavod za urbanizam i projektovanje“ AD Podgorica, br. 576/2 od 31.08.2023. godine, objavljuje se sljedeće:

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XXVIII vanredne sjednice Skupštine akcionara

privrednog društva “Republički zavod za urbanizam i projektovanje AD Podgorica


Vanredna sjednica Skupštine akcionara privrednog društva “Republički zavod za urbanizam i projektovanje” AD Podgorica zakazana je za 02. oktobar 2023. godine i održaće se u sjedištu Društva u Podgorici, Bulevar revolucije broj 2, sa početkom u 18:00 časova, sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

  1. Usvajanje zapisnika sa XXVII redovne Skupštine akcionara "Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica, održane dana 30.06.2023. godine;
  2. Izbor članova Odbora direktora Društva.

Materijal za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Društva sa predlogom odluka i obrascem punomoćja i glasačkog listića, biće na raspolaganju akcionarima Društva 20 (dvadeset) dana prije održavanja vanredne sjednice Skupštine akcionara u sjedištu Društva, Bulevar Revolucije broj 2, svakog radnog dana od 08,00 – 16,00 časova.

Kvorum za Skupštinu akcionara Društva čine akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluka po predlogu iz tačke 1. dnevnog reda donosi se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.
Za članove Odbora direktora biće imenovani kandidati koji po tzv. kumulativnom principu dobiju najveći broj glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.

Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja vanredne sjednice Skupštine do 14,00 časova.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon br. +382 67 265 522.

 

Odbor Direktora
Predsjednik,

Željko Tarailo

 

Dokumentacija za preuzimanje:

  1. GLASAČKI LISTIĆ ZA XXVIII vanrednu sjednicu
  2. Punomoćje za XXVIII vanrednu sjednicu

logo2

RZUP - najstarija planersko-projektantska institucija u Crnoj Gori, osnovana je još 1946. godine

 

Kontakt

Bulevar revolucije 2 Podgorica,
Tel: +382 20 407 855
Fax: +382 20 407 894
Email: office@rzup.me

fb  google plus logo  twitter  linkedin icon  Email2