Bulevar revolucije 2 Podgorica

f logo

Projekti u toku

OBAVJEŠTENJE o sazivanju XXVI vanredne Skupštine akcionara Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD

Na osnovu člana 135, 136 i 151 Zakona o privrednim društvima (“Službeni list Crne Gore” broj 65/20) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar revolucije broj 2, br. xxxx od xx.xx.2023. godine, saziva se 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XXVI vanredne Skupštine akcionara

Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD


Za dan 03.03.2023. godine (petak), sa početkom u 18h u poslovnim prostorijama Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar revolucije broj 2 sala 1, prizemlje, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

 

1. Usvajanje zapisnika sa XXV redovne Skupštine akcionara "Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica,

održane dana 20.06.2022. godine;

2. Razrješenje članova Odbora direktora;

3. Izbor članova Odbora direktora;

 

Materijal za redovnu Skupštinu akcionara Društva sa predlogom odluke i obrascem punomoćja i glasačkog listića, biće na raspolaganju akcionarima Društva 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara u sjedištu Društva, Bulevar Revolucije broj 2, svakog radnog dana od 08,00 – 16,00 časova.

Kvorum za Skupštinu akcionara Društva čine akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluka po predlogu iz tačke 1. i 2. dnevnog reda donosi se većinom prisutnih ili zastupanih akcionara.

Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji po tzv. kumulativnom principu dobiju najveći broj glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.

Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine do 14,00 časova.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon br. +382 67 265 522.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                  Oliver Marković

 

Dokumentacija za preuzimanje:

  1. Obavještenje o sazivanju vanredne skupštine 03-03-2023
  2. GLASAČKI LISTIĆ ZA XXVI VANREDNU SKUPSTINU AKCIONARA RZUP-A
  3. PUNOMOĆJE-XXVI Skupstina akcionara RZUP-a
  4. Dnevni red XXVI redovne SA
  5. LISTA PRISUTNIH AKCIONARA
  6. Odluka o usvajanju zapisnika sa XXV redovne sjednice Skupštine akcionara
  7. SA Odluka o razrjesenju clanova OD
  8. SA Odluka o imenovanju clanova OD

 


  10  feb  2023 ,

logo2

RZUP - najstarija planersko-projektantska institucija u Crnoj Gori, osnovana je još 1946. godine

 

Kontakt

Bulevar revolucije 2 Podgorica,
Tel: +382 20 407 855
Fax: +382 20 407 894
Email: office@rzup.me

fb  google plus logo  twitter  linkedin icon  Email2